In het kader van de discussie over gemeentelijk compensatiemaatregelen Corona, heeft het college besloten tot de oprichting van een nieuw en tijdelijk fonds van €200.000 met als doel gezamenlijke ondernemersinitiatieven te stimuleren die bijdragen aan een gastvrije stad én buitengebied in de gemeente Deventer. Dit Corona Initiatief fonds stelt de zwaarst getroffen ondernemers (horeca, detailhandel, retail en toerisme) in de gelegenheid met collectieve initiatieven extra omzet te genereren. In plaats van kwijtschelding van lokale heffingen voor een kleine groep ondernemers (bv precario) wordt met dit fonds een bredere groep ondernemers bereikt en wordt tegelijkertijd een positieve impuls gegeven aan de brede economie in de gemeente.

Gezien het belang van een snelle opzet en uitvoering van het fonds, is besloten de €200.000 uit de algemene middelen in de tweede kwartaalrapportage op te nemen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2020

1

Noodfonds corona

Economie en internationaal beleid

-200

Saldo

-200