Tussentijdse actualisatie

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd op basis van door het college vastgestelde rekentechnische uitgangspunten. Dat betreft een integrale herziening van alle grondexploitaties in het kader van de waardering ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening.

Sinds 2019 vindt er ook een tussentijdse actualisatie plaats. Het betreft een meer beperkte aanpassing waarbij de rekendatum gelijk blijft aan de integrale actualisatie per 1 januari. Het beperkt zich tot de belangrijke mutaties en een aanpassing aan de laatste inzichten met betrekking tot de e renteontwikkeling.  

Deze ligt nu voor. Het betreft een actualisatie van de grondexploitaties op peildatum 1-1-2020 zoals deze zijn aangeboden bij de jaarrekening 2019. De actualisatie betreft met name een generieke aanpassing op de rente (2,4% i.p.v. 2,3%). Parameters ten aanzien van opbrengsten en kosten zijn niet aangepast. Per saldo zijn de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties met ruim €0,3 miljoen toegenomen. Het risicoprofiel voor deze grondexploitaties is met €0,3 miljoen afgenomen, waardoor het effect op het benodigde weerstandsvermogen voor de verlieslatende grondexploitaties neutraal is. De winstgevende grondexploitaties zijn met €0,1 miljoen afgenomen, waardoor €0,12 miljoen aan risico’s van de winstgevende grondexploitaties ten laste van het weerstandsvermogen (in plaats van het positieve planresultaat) worden gebracht. De mutaties zijn vrijwel allemaal terug te voeren op de verhoging van de rente. Voor drie projecten zijn projectspecifieke mutaties doorgevoerd:

  • Bij A1 Bedrijvenpark is naar aanleiding van een aankoopbesluit (gronden Derks) tussentijds het resultaat met €1,1 miljoen in positieve zin bijgesteld. Het betreft hier dus niet de stand van zaken per 1-1-2020, maar na bijbestelling. Ten opzichte van deze stand van zaken is het planresultaat bij de zomeractualisatie sprake van een verslechtering van bijna €0,2 miljoen. Dat bestaat uit het saldo van een negatief effect van de rentebijstelling van €0,3 miljoen en een positief effect van diverse kleine bijstellingen van de grondexploitatie van €0,1 miljoen. Vanwege de besluitvorming over de ontwikkelingsstrategie Westelijk plandeel is het risico op meer vertraging op de uitgifte van kavels door verdeeld eigendom afgenomen. Het risico is dat grondeigenaren gaan niet snel over gaan op realisatie waardoor de gemeente mogelijk toch moet onteigenen. De lengte van de vertraging wordt nu ingeschat op 2 jaar in plaats van 4 jaar. Dat maakt dat het netto risico halveert van €0,7 miljoen naar €0,35 miljoen.
  • Het planresultaat van Leisurestrip Holterweg neemt met bijna €0,1 miljoen af. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de generieke aanpassing van het rentepercentage. Daarnaast is er sprake van een bijgestelde uitgifte fasering en een aantal kleinere aanpassingen die te maken hebben met de laatste afronding van het bouwrijp maken.
  • Het resultaat van Tuinen van Zandweerd is met €0,12 miljoen afgenomen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de generieke aanpassing van het rentepercentage. Daarnaast is er sprake van een bijgestelde fasering van de uitgaven en uitgifte die te maken hebben met de stikstofproblematiek en een zienswijze tegen het bestemmingsplan. Het totale risicoprofiel is gelijk gebleven. Doordat het positieve resultaat is verslechterd moet wel aanvullend €124.000 aan risico’s ten laste van het weerstandsvermogen worden gebracht.