In de 2e kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd over diverse zaken:

  • De prognose van de realisatie van elke doelstelling en prestatie. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd, wordt vermeld voor welk deel wel;
  • De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
  • Stand van zaken grote projecten;
  • De financiële wijzigingen in de programma’s. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma’s en autonome ontwikkelingen die met de algemene middelen worden verrekend. Hierin worden dan ook de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus belicht.

Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties opgenomen.

Op voorstel van het college heeft de raad heeft op 1 juli besloten de raadsbehandeling van de 2e kwartaalrapportage naar voren te halen. Zo kan de raad al in september worden geïnformeerd over de gevolgen van COVID-19 en de stand van zaken ten opzichte van de begroting 2020.

Doordat er minder tijd is voor het opstellen van de 2e kwartaalrapportage is deze wat beknopter van opzet. Informatie over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van doelstellingen, prestaties en grote projecten is opgenomen. Ook wordt de raad geïnformeerd over de autonome ontwikkelingen die uit de algemene ontwikkelingen worden gedekt en de corona ontwikkelingen.   

In de kwartaalrapportage komen de autonome ontwikkelingen die beginnen in 2020. In de begroting de autonome ontwikkelingen, die voor het eerst optreden in 2021 of later. De uitkomst van de kwartaalrapportage is:

Omschrijving

2020

Saldo

-111

De nadelige uitkomst van €111.000 in 2020 na de 2e kwartaalrapportage wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de 3e kwartaalrapportage 2020.