Verbouwing Burgerweeshuis

Projectnaam

Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Portefeuillehouder

C. Verhaar

Rapportagedatum

1 januari 2020

Website burgerweeshuis.nl

Basisinformatie Project

De haalbaarheidsstudie naar de verbouwing is afgerond in oktober 2018. De raad heeft op 12 december 2018 een besluit genomen  over de te nemen vervolgstappen en  financiering. Besloten is de afweging over de verbouwing van het Burgerweeshuis op te nemen in de cultuurvisie.
Op 19 juni 2019 is de Cultuurvisie 2019-2014 behandeld. Daar is uitgekomen dat de gemeente op dit moment niet verder gaat met de planvoorbereiding en realisatie voor de verbouwing van het Burgerweeshuis (Bagijnenstraat 9-11). De gemeenteraad heeft daarbij wel een amendement aangenomen.

Het amendement ziet toe op het samen met het Burgerweeshuis uitvoeren van een nadere verkenning van een alternatieve locatie om binnen een termijn van circa 4 jaar de club van de toekomst een nieuw bestaan te bieden. De verkenning moet een vergelijkbaar detailniveau hebben qua raming van bouwkosten en exploitatiemogelijkheden als het verfijningsonderzoek naar de huidige locatie. Inzet van het amendement is dat het bestuur een vergelijk en afweging van de twee opties met voor en nadelen kan maken met als doel een besluit over verbouw vs. nieuwbouw/transformatie bestaand pand van het poppodium te nemen. De haalbaarheid van externe financiering van de alternatieve locatie maakt onderdeel uit van de verkenning.

Het amendement vraagt het onderzoeksverslag uiterlijk in maart 2020 aan te bieden aan de Raad. Op basis van het finale onderzoeksverslag neemt de Raad een go/no go besluit over de meest kansrijke doorontwikkeling van het poppodium.

Besluitvorming

Raadsbesluit Verfijningsonderzoek verbouw Burgerweeshuis 2018-001627 van 12 december 2018
Raadsbesluit Cultuurvisie 19 juni 2019
Amendement 19 juni 2019

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Voor de uitvoering van het onderzoeksvragen uit het amendement heeft het college in oktober 2019 het Plan van Aanpak hiervoor vastgesteld en t.k.n. voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de voorgestelde aanpak wordt de definitiefase onderverdeeld in 2 hoofdstappen:
•   Stap Quick Scan alternatieve locaties.
•   Stap Verfijningsonderzoek.

In oktober 2019, gelijktijdig met het vaststellen van het Plan van Aanpak, heeft het college een 4-tal locaties aangewezen welke in de quick scan nader worden onderzocht. Met de quick scan is nu een start gemaakt. Het eindresultaat van de quick scan (besluit welke locatie nader wordt onderzocht = verfijningsonderzoek alternatieve locatie) wordt in maart/april 2020 aan zowel het college  als de gemeenteraad voorgelegd. Dat is later dan waar in het plan van aanpak vanuit is gegaan. (te weten januari). Reden hiervoor is dat twee van deze locaties particulier bezit zijn. Wij zijn in onderhandeling met de pandeigenaren over de voorwaarden waaronder die objecten beschikbaar kunnen komen voor (ver-)bouw van het poppodium.

Voortgang

Scope

Op koers

Betreft een haalbaarheidsonderzoek naar een alternatieve locatie met een tweetal stappen. Nadat een besluit is genomen over welke locatie nader wordt onderzocht, zal een verfijngsonderzoek worden uitgevoerd op eenzelfde niveau als het verfijningsonderzoek voor verbouw op de huidige locatie.

Financiën

Op koers

Bij de vaststelling van het amendement heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 135.000,-. Het project is recent opgestart met het laten vaststellen van het plan van aanpak en het selecteren van een 3-tal locaties die in de quick scan behandeld worden. Op dit moment zijn er beperkt interne uren besteed. Deze vallen binnen de begrote uren.

Afwijking begroting?

Nee

n.v.t.

Afwijking investering?

Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?

Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

In het plan van aanpak zijn de volgende te verwachten risico’s benoemd:
•   Financieel: Tijdens het onderzoek komen vragen/onduidelijkheden/risico’s naar boven die nu niet voorzien kunnen worden. Om de vragen te beantwoorden is mogelijk aanvullend budget nodig.
Ook kan het zijn dat tijdens het verfijningsonderzoek informatie naar boven komt die tijdens de quick scan niet bekend was waardoor de locatie in financiële zin duurder wordt dan ingeschat tijdens de quick scan. Wellicht was met die wetenschap de keuze op een andere locatie gevallen.
•   Tijd: Tijdens het onderzoek komen vragen/onduidelijkheden/risico’s naar boven die nu niet voorzien kunnen worden. Om de vragen te beantwoorden is meer tijd en/of aanvullend budget nodig.
•   Juridisch: geen
•   Politiek (draagvlak): Politiek kunnen er verschillende beelden zijn bij de kansrijkheid van verschillende locaties (zowel groslijst als quick-scan locaties). Ook is op voorhand niet zeker of er politiek draagvlak is voor een investering voor een nieuw/verbouwing poppodium omdat het beschikbare bedrag in de begroting ontoereikend is.

Planning

Afwijking begroting?

Op koers

Het eindresultaat van de quick scan (besluit welke locatie nader wordt onderzocht = verfijningsonderzoek alternatieve locatie) wordt in maart/april 2020 aan zowel het college  als de gemeenteraad voorgelegd. Dat is later dan waar in het plan van aanpak vanuit is gegaan. (te weten januari). Reden hiervoor is dat twee van deze locaties particulier bezit zijn. Wij zijn in onderhandeling met de pandeigenaren over de voorwaarden waaronder die objecten beschikbaar kunnen komen voor (ver-)bouw van het poppodium.

Afwijking totaalplanning?

Nee

n.v.t.

Communicatie

Communicatie

Op koers

De quick scan / onderzoeksverslag wordt slechts besproken met direct belanghebbenden (eigenaren/gebruikers mogelijke locaties). Er vindt in deze verkenningsfase geen inspraak of overleg met omwonenden / buren plaats.
De besluitvorming en besluitvormingsdocumenten zijn al dan niet vertrouwelijk omdat het ook over locaties gaat die geen gemeentelijk eigendom zijn. Daarnaast ontstaat er mogelijk onnodig onzekerheid / onduidelijkheid bij omwonenden/belanghebbenden van de verschillende locaties. In het kader van zorgvuldigheid, onderhandelingspositie en voorkomen van onnodige onzekerheid omwonenden/belanghebbende wordt de besluitvorming daar waar nodig al dan niet vertrouwelijk” gehouden. Daar waar mogelijk is de besluitvorming en documenten openbaar.

Overige informatie