Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2020

1

Wethouderspensioenen

Burger en bestuur

-31

2

Normalisatie woonwagens*

Ruimtelijke ontwikkeling

-80

3

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties

Herstructurering en vastgoed

-124

4

Bijzondere bijstand

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

200

5

BTW reintegratie

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

495

6

Rente kredietbank

Meedoen

-15

7

Ontwikkeling sociale teams*

Meedoen

-75

8

Meicirculaire 2020*

Algemene dekkingsmiddelen

2.297

Saldo

2.667

*) Deze autonome ontwikkelingen hebben een meerjarig karakter en zijn dan ook in de begroting 2021-2024 opgenomen, die op 29 september 2020 wordt vastgesteld door B&W.