In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2020

Stortingen

Herstructurering en vastgoed

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties

Egalisatiereserve Weerstand

26

Meedoen

Reserve nieuwkomers

Nieuwkomers

279

Bedrijfsvoering

Reserve huisvesting

Huisvesting

60

Algemene dekkingsmiddelen

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties

Egalisatiereserve Weerstand

319

Saldo Stortingen

684

Puttingen

Herstructurering en vastgoed

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties

Egalisatiereserve Weerstand

346

Algemene dekkingsmiddelen

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties

Specifieke Weerstand

195

Saldo Puttingen

541

Saldo

-143